Home / Articles posted byHelma

auteur: Helma

Workshop ‘Accreditatie – hertoetsing SNRO’

Op 3 februari 2015 is de eerste workshop voor leden geweest in De Twee Marken in Maarn. De tweede workshop vond in maart plaats. Er was beide keren een prima opkomst voor de workshop ‘Accreditatie – hertoetsing SNRO’ en het bestuur hoopt hiermee ondersteuning te hebben geboden voor de leden in het proces van hertoetsing. Meer informatie verslag van de workshop presentatie SNRO (PowerPoint) van SNRO
lees meer

Contributie-opbouw

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor 2016 is de contributie ongewijzigd t.o.v. 2015 vastgesteld. De contributie voor 2016 is opgebouwd uit: een basisbedrag van € 600, dit gelijk is voor alle leden; een bijdrage van € 7,50 per student; een maximale contributie van € 2.500,-.
lees meer

Gezamenlijk overleg accreditatie-instellingen 

Het afgelopen halfjaar hebben de accreditatie-instellingen SKB, SNRO, KTNO en FONG elke maand constructief overleg met elkaar gehad. Als wij gebruik maken van elkaars krachten om zodoende eenduidiger en uiteindelijk ook kwaliteitsvoller te kunnen werken, is dit voor alle betrokkenen (opleidingsinstituten, beroepsverenigingen, koepels, verzekeraars en vooral dus de cliënten/patiënten) van belang. In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de FONG samen met andere accreditatie-instellinge...
lees meer

Ontwikkeling klachtenprocedure

Af en toe wordt het bestuur van de FONG geconfronteerd met het feit dat de zij wordt gezien als een beroepsinstantie in de klachtenprocedure. Daardoor komt het bestuur in een lastige positie: omdat de FONG een vereniging is van opleidingsinstituten, is het bestuur gehouden de belangen van de leden te behartigen. Op dit moment proberen we partijen aan te moedigen dat de klachtenprocedure van de betreffende opleiding correct wordt nagevolgd. Met dit in het achterhoofd en met de wetenschap dat o...
lees meer

Klankbordgroep 09-01-2014

Het bestuur vindt het belangrijk om bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid goed in contact te blijven met de opleidingen. In de klankbordgroep worden lopende zaken besproken en nieuwe ontwikkelingen. Verder is de uitwisseling nuttig van alles wat er in het werkveld gebeurt. Op regelmatige basis komt de klankbordgroep en enkele bestuursleden bijeen, momenteel eens per kwartaal. Zie  verslag 9 januari 2014
lees meer

Voortgang overleg accreditatie-instituten

In juni 2013 was er voor het eerst bij de RBNG een gezamenlijk overleg met en tussen de SNRO, SKB en de FONG op het kantoor van de RBNG. Uit dit eerste overleg bleek dat er een behoefte was om meer van elkaar te weten. Hieruit heeft er twee keer een informeel verkennend overleg plaatsgevonden tussen de FONG, SNRO en de SKB. Dit had tot gevolg dat ook de KTNO hierin werd betrokken. Vervolgbijeenkomsten vonden plaats op 12, 24 november en 11 december 2013. Hoofdthema tijdens deze bijeenkomsten ...
lees meer

Integraal Natuurlijk (IN)

De FONG is advies lid van Integraal Natuurlijk (IN) en neemt in die hoedanigheid deel aan een paar activiteiten binnen IN. IN is officieel opgericht op 7 mei 2012. Over IN IN is een samenwerkingsverband van inmiddels 14 beroepsverenigingen van therapeuten in de integraal natuurlijke gezondheidszorg en andere spelers op dit gebied zoals opleidingsinstituten, accreditatie-instituten en vakbladen. De missie is om de integraal natuurlijke gezondheidszorg vanuit een sterke samenwerking beter in de ...
lees meer

Verkenning HBO raad-CAM

Op initiatief van Nico Smits en Gerda Perenboom kwamen op 17 oktober jl. voor het eerst een zestal opleidingen bijeen om te praten over het oprichten van een HBO-Raad CAM. Het idee De HBO-Raad CAM heeft de WHW als leidraad en basis en met dit uitgangspunt willen zij de krachten in het veld bundelen en werken aan het verhogen en ontwikkelen van het hbo onderwijs in het CAM veld. De HBO-Raad CAM wil een gesprekspartner zijn voor de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezon...
lees meer
Top